Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Terms Of Use

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ IREPAIRIT4U LTD

 

(AΡ. ΦΠΑ 10318789K, ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HE318789, PHONE 22283838)

 

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον καταναλωτή του προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο.

Η διάρκεια της εγγύησης είναι 3 μήνες και σε καμία περίπτωση μικρότερη από 3 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 3μηνης περιόδου αρχής γενομένης από την ημερομηνία του τιμολογίου αγοράς.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η IREPAIRIT4U LTD επισκευάζει δωρεάν, αντικαθιστά δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν, ή δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση βάση του νομού 7(Ι) του 2000 άρθρου 5 παράγραφος 6 και εφόσον η κοινοποίηση του ελαττώματος του προϊόντος γίνει σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών από την εμφάνιση του σύμφωνα με το νόμο 7(Ι) του 2000 άρθρο 7 παράγραφος 2 κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η IREPAIRIT4U LTD θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον πελάτη σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Στην περίπτωση της επισκευής θα αλλάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα. “Εξαρτήματα” νοούνται όλα τα μέρη του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της κύριας πλακέτας (μηχανής) αυτού. Όλα τα υλικά ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος έχει αντικατασταθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία της IREPAIRIT4U LTD.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσικές φθορές. Επίσης δεν εφαρμόζεται εφόσον:

◦                      το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία ή ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της IREPAIRIT4U LTD (περιλαμβανομένων ενδεικτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

◦                      ο σειριακός αριθμός του προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

◦                      το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του δικτύου,

◦                      το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής,

◦                      το λογισμικό του προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου ή αλλαγές στο λογισμικό του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,

◦                      το ελάττωμα οφείλεται σε αρχείο ή πρόγραμμα, που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη της συσκευής,

◦                      το προϊόν δεν ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα της IREPAIRIT4U LTD ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.

Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος και να παραδώσει το προϊόν στην IREPAIRIT4U LTD.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά την IREPAIRIT4U LTD και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση IREPAIRIT4U LTD έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικοπρακτικές ή άλλες. Η IREPAIRIT4U LTD σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες. Η IREPAIRIT4U LTD σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτή την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της IREPAIRIT4U LTD.

10           Για τυχόν προβλήματα της συσκευής που δεν αναφέρονται ανωτέρω, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επισκευή τους. Οφείλει μόνο να ενημερώσει τον πελάτη και να ζητήσει έγκριση για επιπλέον χρέωση.

11           Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για επιδιορθώσεις που αφορούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από υγρασία (water damage).

12           Η Εταιρεία IREPAIRIT4U LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, ολική ή μερική απώλεια προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης της συσκευής. Αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη προσωπικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μόνο ο νόμιμος χρήστης του προϊόντος. Επίσης η Εταιρεία IREPAIRIT4U LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα της ηλεκτρονικής συσκευής, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (οπόταν είναι εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (οπόταν είναι εκτός εγγύησης).

13           Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός δύο μηνών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη τους.

14           Τα προϊόντα της εταιρείας IREPAIRIT4U LTD καλύπτονται από εγγύηση είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15           Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά, μελάνια και κ.ο.κ.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας βάση προϋποθέσεων που αναφέρονται στο σημείο 5, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

16           Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για συσκευές, οι οποίες έχουν πωληθεί από την εταιρεία IREPAIRIT4U LTD. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, είναι υποχρέωση του πελάτη να παραδώσει τη συσκευή στην εταιρία IREPAIRIT4U LTD.

17           Η εταιρεία IREPAIRIT4U LTD εγγυάται ότι το παρόν προϊόν είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς απαλλαγμένο από ελαττώματα στην κατασκευή, στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις.